“Święta pełne ozdób”

Załącznik nr 1
do Konkursu „Święta pełne ozdób”

Regulamin Konkursu Plastycznego
„ŚWIĘTA PEŁNE OZDÓB”

Konkurs plastyczny „Święta pełne ozdób” ma na celu rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży. Dodatkowo Organizator chciałby promować sztukę wśród różnych grup społecznych, a także umożliwić wszystkim uczestnikom wzbogacenie warsztatów plastycznych o nowe techniki i formy plastyczne.

§ 1

Organizator Konkursu

Fundacja Pociechom, ul. Wybrzeże Puckie 2, 03-301 Warszawa

§ 2

Uczestnicy Konkursu

Do Konkursu mogą być zgłaszane:
1. prace artystyczne osób niepełnosprawnych:
1) uczestników warsztatów terapii zajęciowej,
2) uczestników środowiskowych domów samopomocy,
3) mieszkańców domów pomocy społecznej,
4) inne placówki zrzeszających osoby niepełnosprawne
2. indywidualne prace artystyczne dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.

§ 3

Prace konkursowe

1. Do Konkursu można zgłaszać prace w następujących kategoriach:
1) malarstwo i witraż,
2) rzeźba kameralna i płaskorzeźba,
3) tkanina i aplikacja,
4) fotografia.
2. Prace mogą być wykonane w następujących technikach:
1) w kategorii malarstwo i witraż: akryle, gwasz, olej itp., na różnego rodzaju podłożu (np. płótno, tkanina, szkło, płyta),
2) w kategorii rzeźba kameralna i płaskorzeźba: w drewnie, ceramice, kamieniu
i technikach mieszanych,
3) w kategorii tkanina i aplikacja: hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty,
4) w kategorii fotografia: fotografia.
3. Każda praca w każdej z kategorii powinna być oznaczona w następujący sposób:
1) na odwrocie lub pod spodem pracy, powinna być zamieszczona metryczka zawierająca następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora/autorów, nazwa organizacji, którą reprezentuje/ą autor/autorzy.
2) do pracy należy załączyć:
a) oświadczenie autora/autorów (lub – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych – ich opiekuna lub kuratora) o zgodzie na prezentację pracy na wystawach
i ekspozycjach oraz na publikowanie i powielanie jej zdjęć i informacji o autorze w materiałach wydawanych przez Fundacje Pociechom i organizatorów ewentualnych wystaw oraz na witrynie internetowej Fundacji Pociechom i innych witrynach internetowych,
b) oświadczenie autorów (lub – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych – ich opiekuna lub kuratora) o zgodzie na przeniesienie na rzecz Organizatora praw autorskich do zgłaszanych prac, zgodzie na publikację wizerunku na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Funduszu oraz przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu,
c) oświadczenie o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu, złożone przez osobę upoważnioną do reprezentowania placówki zgłaszającej pracę
do Konkursu.
4. Każda placówka wymieniona w §2 może zgłosić po 1-ej pracy autora/autorów/dziecka.
5. Nadesłane prace nie mogą naruszać jakichkolwiek dóbr osobistych, ani zawierać treści ośmieszających, wulgarnych, sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami oraz naruszać uczuć religijnych i światopoglądowych.
6. Prace wykonane innymi technikami niż wymienione w punkcie 1 będą automatycznie dyskwalifikowane.
7. Nadsyłanie prac: prace należy wysłać pocztą bądź kurierem na koszt własny na adres Fundacji Pociechom: ul. Wybrzeże Puckie 2, 03-301 Warszawa lub złożyć osobiście w biurze Fundacji. Prace winny być przy tym należycie zabezpieczone przed uszkodzeniem.
8. Termin nasyłania prac: od 3 października 2019 do 23 października 2019.

§ 4

Ocena prac

1. Fundacja Pociechom powołuje Komisję.
2. Komisja dokonuje oceny prac w terminie do 14 dni od daty zakończenia obowiązywania konkursu.
3. Komisja ma prawo nie przyznać wszystkich nagród, o których mowa w § 5.
4. Komisja może, za zgodą Zarządu Fundacji Pociechom, przyznać dodatkowe nagrody
i wyróżnienia.
5. Komisja przekazuje do akceptacji Zarządu Fundacji Pociechom listę nagrodzonych
i wyróżnionych autorów.

§ 5

Nagrody konkursowe

1. W Konkursie przewidziano nagrody dla autora/autorów wymienionych w § 2 punkt 1:
1) I miejsce: warsztaty plastyczne oraz spotkanie z alpakami
2) II miejsce: spotkanie z alpakami
3) III miejsce: spotkanie z alpakami.
2. Przewidziano również nagrodę dla pracy indywidualnej wymienionej w § 2 punkt 2:
1) I miejsce: nagroda do wyboru: jazda konna lub spotkanie z alpakami.
3. Nagrody nie mogą być przekazane na inną osobę oraz wymienione na ekwiwalent pieniężny.
4. Organizator nie pokrywa kosztów podróży w celu odebrania nagrody.
5. W celu odbioru nagród prosimy kontaktować się telefonicznie +48 537 24 26 28 lub mailowo: d.michalik@pociechom.org.pl.

§ 6

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik Konkursu posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zgłaszanej pracy.
2. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do pracy nadesłanej na Konkurs lub praw osób, których wizerunek został wykorzystany w całości obciąża Uczestnika Konkursu.
3. Prace zgłaszane w Konkursie mogą być przez Organizatora wykorzystywane
i publikowane na jego stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

§ 7

Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po akceptacji przez Zarząd Fundacji Pociechom, a lista autorów nagrodzonych zostanie zamieszczona na fundacyjnym Facebook’u: www.facebook.com/fundacja.pociechom

§ 8

Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe autora (-ów) prac zgłoszonych do konkursu oraz ich instruktorów/terapeutów i kierowników placówek będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.).
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna powinny zostać wypełnione i podpisane przez osoby, o których mowa w ust. 1 wraz ze zgłoszeniem pracy do konkursu.
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 9

Inne postanowienia

1. Organizator Konkursu nie zwraca wszystkich zgłoszonych prac do konkursu. Prace te przechodzą na własność Organizatora.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość eksponowania prac konkursowych w ramach wystaw pokonkursowych i innych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i artystycznym.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości nieodpłatnego przekazania prac konkursowych innym podmiotom lub osobom fizycznym w celu popularyzowania i promocji sztuki.
4. Organizator Konkursu decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.

Pobierz, wydrukuj i prześlij formularz zgłoszeniowy “Święta pełne ozdób”