Pomóżmy naszym Pociechom – usługi społeczne dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin

Nowy projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Będzie on dotyczył świadczenia usług opiekuńczych, terapeutycznych, specjalistycznych usług opiekuńczych, i innych im towarzyszących usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, w tym min. 50% z zaburzeniami psychicznymi, ich opiekunów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

Fundacja Pociechom będzie świadczyła pomoc na swoim terenie, na terenie świetlicy oraz w szczególnych przypadkach w miejscu zamieszkania beneficjenta. Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci, szkoleń i warsztatów dla opiekunów, a także świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz poradnictwo psychologiczne. Działania będą realizowane w ramach tzw. opieki wytchnieniowej dla opiekunów, jak również jako usługa społeczna m.in. zakładająca wsparcie opiekuńcze dla dzieci. Planujemy stworzyć bezpieczne miejsce kompleksowego specjalistycznego wsparcia dla dzieci i ich rodzin – Ośrodek Rozwoju Samodzielności Pociech przy ul. Wybrzeże Puckie 2. Miejsce to będzie odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania dzieci i rodziców, którzy muszą jeździć od specjalisty do specjalisty w celu skorzystania ze wsparcia, w różne dni tygodnia w oddalone od siebie miejsca (jeśli uda im się znaleźć środki finansowe na skorzystanie z takich usług lub uda się umówić w ramach bezpłatnych świadczeń).

W zależności od zdiagnozowanych potrzeb beneficjenci będą mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia:

1. Zajęcia dla dzieci

Dzieci będą uczestniczyć w zajęciach indywidualnych: 1. hipoterapii, 2. terapii ręki, 3.terapii psychologicznej 4.terapii pedagogicznej 5. integracji sensorycznej. A także w zajęciach grupowych: 1. alpakoterapii, 2. treningu umiejętności społecznych, 3. treningu zastępowania agresji, 4. muzykoterapii, 5.warsztatach komputerowych, 6.warsztatach przyrodniczych, 7. zajęciach integracyjnych i rekreacyjnych.
Zajęcia weekendowe będą odbywać się w godzinach przedpołudniowych. Dzieci w tym czasie mają zagwarantowanego opiekuna, który będzie dbał o bezpieczeństwo, potrzeby higieniczne i żywieniowe.

2. Usługi opiekuńcze oraz usługi asystenckie w miejscu zamieszkania

W ramach zadania będą świadczone usługi opiekuńcze, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. Usługi te będą zarówno wsparciem dla dzieci, jak i ich opiekunów. Będą oni mogli odpocząć od opieki nad dzieckiem i w tym czasie np. wziąć udział w życiu społecznym lub zawodowym. W zależności od zdiagnozowanych potrzeb, opiekunowie będą świadczyli usługi w postaci pomocy w ubieraniu się, spożywaniu posiłków i opiece higienicznej.

Będą również świadczone usługi asystenckie. Dzieci będą mogły skorzystać ze wsparcia AOON (Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością). Celem jest wzrost samodzielności i pewności siebie dzieci, umożliwienie rodzicom realizacji ich planów podczas gdy dzieci są  pod opieką AOON. Fundacja chce w ten sposób promować ideę korzystania ze wsparcia AOON przez niepełnosprawne osoby, w tym dzieci. Ważne jest pokazywanie że mogą sobie poradzić w lokalnej społeczności bez opieki, a jedynie z asystenturą AOON.

3. Wsparcie opiekunów w formie szkoleń i poradnictwa psychologicznego

Celem szkoleń będzie podniesienie wiedzy i rozwijanie umiejętności związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Wstępnie zakłada się że będą to szkolenia z zakresu: pierwszej pomocy, rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością fizyczną, umysłową i zaburzeniami psychicznymi. Jak również wspieranie samodzielnych zachowań dziecka niepełnosprawnego, problemy wychowawcze, agresja i seksualność dziecka niepełnosprawnego. Fundacja planuje także wesprzeć opiekunów organizując dla nich warsztaty dotyczące godzenia życia rodzinnego z życiem społecznym, zawodowym i edukacją.

W ramach nowego projektu opieką będzie objętych 40 dzieci i 20 opiekunów.

 

Rekrutacja

Warunkiem uczestnictwa dzieci w zajęciach terapeutycznych jest udział rodziców w bloku zajęć specjalnie dla nich przygotowanym.

Kryteria podstawowe:

  1. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem
  2. Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku 3-17 lat mieszkające w Warszawie

Kryteria dodatkowe:

  1. Rodziny, u których dochód nie przekracza 150% kryt. dochodowego (na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej
  2. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020
  3. Dzieci z zaburzeniami psychicznymi

Rozpoczął się już nabór uczestników projektu.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić kartę zgłoszenia i podpisaną dostarczyć do biura Fundacji – mailowo (skan): m.kaminska@pociechom.org.pl, osobiście lub pocztą na adres:

Fundacja Pociechom
ul. Wybrzeże Puckie 2
03-301 Warszawa.

Karta zgłoszenia do pobrania >>tutaj<<

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 537 24 26 28 lub osobistego w biurze Fundacji 🙂

 

OFERTY PRACY

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy

>>dowiedz się więcej<<