Klub Młodzieżowy Podkowa

Nasz Klub Młodzieżowy Podkowa rozpoczyna swoją działalność od 1 sierpnia 2018 roku. Jest to nasz najnowszy projekt, który kierujemy do:

  • dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawa
  • rodziców i/lub opiekunów prawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Wsparcie adresowane będzie w pierwszej kolejności do rodzin doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego o którym jest mowa w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR”.

Oferujemy w zależności od zdiagnozowanych potrzeb:

  • Opiekę w specjalistycznej świetlicy środowiskowej od poniedziałku do piątku w godzinach 15-19
  • Zajęcia i terapie rozwijające kluczowe kompetencje w procesie uczenia się wynikające z zaleceń PEiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)
  • Zajęcia z końmi i wyjścia kulturalne
  • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne, w tym poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne i socjalne oraz terapię rodzinną.

Oferujemy także pomoc w kompletowaniu dokumentacji rekrutacyjnej.

ZAPYTANIA OFERTOWE

Klub Młodzieżowy Podkowa współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zapraszamy do przedstawiania ofert w prowadzonych procesach zakupowych.

PLIKI DO POBRANIA

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą Klubu Młodzieżowego Podkowa m.in. regulaminem obowiązującym w naszej placówce oraz formularzami rejestracyjnymi chętnych, którzy chcieliby aby ich dzieci uczestniczyły w naszych zajęciach. Jest to dział zawierający dostęp do różnych plików, które można pobrać i następnie zapoznać się z ich treścią oraz zapisać na dysku komputera.

OFERTY PRACY

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy. Klub Młodzieżowy Podkowa współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON. Zapraszamy do przedstawiania ofert w prowadzonych procesach zakupowych.

Projekt realizowany wspólnie z:

RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

Newsletter

Bądź z nami na bieżąco. Dowiedz się o najnowszych wydarzeniach, imprezach organizowanych przez naszą fundację
i innych ciekawych informacjach. Zapisz się na nasz Newsletter

Wesprzyj nasze działania!

Dzięki Twojemu wsparciu możliwa będzie rehabilitacja naszych podopiecznych!