Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy i klauzula autora
Konkursu „Święta pełne ozdób”

Imię i Nazwisko autora pracy:…………………………………………………..
Nazwa placówki:…………………………………………………………………
Adres zamieszkania:……………………………………………………………..
Telefon(autora/opiekuna):……………………………………………………….
Adres e-mail (autora/opiekuna):…………………………………………………

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych dla Konkursu „ŚWIĘTA PEŁNE OZDÓB”, Oświadczenie o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych dla konkursu „ŚWIĘTA PEŁNE OZDÓB”, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku oraz Oświadczenie dotyczące przekazania praw autorskich

I. Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Fundacja Pociechom, ul. Wybrzeże Puckie 2, 03-301 Warszawa. Tel: 537 24 26 28, e-mail: biuro@pociechom.org.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) powołanego przez Administratora są następujące: adres e-mail: fundacja@pociechom.org.pl
3. Celem przetwarzania danych jest organizacja i przystąpienie do Konkursu Plastycznego dla uczestników Konkursu „Święta pełne ozdób” oraz promocja prac zgłoszonych do Konkursu.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
6. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają przetwarzaniu: dane identyfikacyjne – imię i nazwisko, dane kontaktowe – adres e-mail, dane korespondencyjne – adres zamieszkania.
7. Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
8. Informujemy, że Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego IOD: fundacja@pociechom.org.pl. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
9. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych spowoduje niemożność wzięcia udziału w konkursie. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wskazanym w pkt 6 niniejszej klauzuli przechowywane będą przez okres 10 lat.
W tym okresie dane będą przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym i do celów statystycznych.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej oraz oświadczam, że jej zapisy są dla mnie zrozumiałe.

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych – Fundację Pociechom z siedzibą
w Warszawie, ul. Wybrzeże Puckie 2, (dalej „Administrator”) w celu organizacji
i uczestnictwa w Konkursie „Święta pełne ozdób” oraz promocji prac zgłoszonych do Konkursu.
III. Wyrażona zgoda jest dobrowolna, a podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją
o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
IV. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Administratora mojego wizerunku na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Fundacji, a także we wszelkich materiałach promocyjnych w celu ogłoszenia wyników oraz promocji Konkursu.
Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
V. Oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do prac przesłanych w ramach Konkursu „Święta pełne ozdób” ogłoszonego przez Fundację Pociechom (zwaną dalej Organizatorem).
Oświadczam, że przesłane prace nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie Organizatorowi autorskich praw majątkowych do nadesłanych prac w zakresie:
• utrwalania i zwielokrotniania nadesłanej pracy;
• wytwarzania egzemplarzy pracy bez względu na technikę (np. techniką drukarską, cyfrową etc.), ilość i wielkość nakładu;
• w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono, wystawiania, odtworzenia, reemitowania, publicznego udostępniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym;
• wykorzystania pracy lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowania
do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego, artykułu prasowego, Internetu;
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy powoduje przeniesienie na Organizatora własności nadesłanego egzemplarza tej pracy bez względu na formę
w jakiej został dostarczony.

………………………………………………………………
(miejscowość, data, imię i nazwisko autora pracy/opiekuna)