Zapraszamy na cykl bezp�atnych warsztat�w fotograficznych organizowany przez nasz� Fundacj�. Spotkania b�d� odbywa� si� do co dwa tygodnie. Warsztaty s� �zar�wno dla os�b pocz�tkuj�cych, jak i adept�w fotografii. Na zaj�cia nale�y przyj�� wraz z w�asnym sprz�tem fotograficznym.

Terminy spotkaďż˝: 17 lipca, 31 lipca, 14 sierpnia.

Zapraszamy!