Tegoroczny Hubertus to dla nas wydarzenie wyj�tkowe. Tym razem postanowili�my po��czy� tradycyjne gonitwy za lisem z piknikiem rodzinnym i atrakcjami w postaci wyst�p�w artystycznych.

Wydarzenie rozpocz�li�my o godzinie 14.00, ale my byli�my ju� od rana i dzi�ki wsparciu wolontariuszy i sponsor�w uda�o nam si� sprawnie wszystko przygotowa�.W pikniku, przy pi�knej pogodzie �wzi��o udzia� oko�o 500 os�b. Przyby�ych go�ci serdecznie przywita� Prezes Fundacji Pociechom ? Pan Piotr Ko�odziej, zapraszaj�c do obejrzenia prezentacji koni i je�d�c�w podczas rundy honorowej.

Tradycj� ka�dego Hubertusa jest gonitwa za lisem. Tej szczeg�lnie widowiskowej cz��ci obchod�w nie zabrak�o r�wnie� u nas. Gonitwy podzielili�my na trzy cz��ci i tak kolejno lisa gonili: wolontariusze ? sympatycy koni w naszej stajni, nast�pnie dzieci obj�te hipoterapi� przez nasz� Fundacj� oraz je�d�cy doskonal�cy technik� jazdy w Stajni Pociecha. To by�y bardzo udane gonitwy i dostarczy�y publiczno�ci wiele emocji.

W trakcie imprezy mo�na by�o skorzysta� z licznych atrakcji, kt�re zaproponowali�my Go�ciom. Najm�odsi uczestniczy mieli przygotowane warsztaty plastyczne zorganizowane przez naszego sponsora ? firm� AkzoNobel ? kolorowaniu i zabawom nie by�o ko�ca, du�ym �zainteresowaniem cieszy� si� te� pies z reklamy Dulux czyli Stefan.

Dodatkowo mo�na by�o spr�bowa� swoich si� w grze na b�bnach, zata�czy� country wraz z profesjonalnym zespo�em oraz przejecha� si� na koniu.

Zadbali�my r�wnie� o podniebienia naszych Go�ci serwuj�c tradycyjny my�liwski pocz�stunek w postaci bigosu, �urku i smalcu ze skwarkami, a do p��nego wieczora p�on��o du�e ognisko przy kt�rym cz�stowali�my kie�baskami.

To by� wspania�y dzie�!

Dzi�kujemy wszystkim Go�ciom za przybycie i aktywny udzia� podczas naszego pikniku.

Dzi�kujemy serdecznie firmie AkzoNobel za udan� wsp��prac� podczas przygotowywania wydarzenia oraz zapewnienie fantastycznych atrakcji.

Dzi�kujemy r�wnie� wszystkim osobom zaanga�owanym w realizacj� pikniku w tym wszystkim pracownikom oraz wolontariuszom Fundacji.

Gor�ce podzi�kowania nale�� si� te� naszym patronom medialnym oraz firmie Korulczyk Luxury Design za przygotowanie oprawy graficznej.