Zapraszamy serdecznie na festyn integracyjny ?Poznaj j�zyk koni? ? imprez� dla mi�o�nik�w koni, starych rzemios� oraz wypoczynku na �wie�ym powietrzu. Wydarzenie odb�dzie si� w sobot�, 14 wrze�nia, na terenie naszej stajni przy Wybrze�u Puckim 2.

Festynowy rozk�ad jazdy:
14:00ďż˝- start festynu
15:00ďż˝- koncert Kapeli Drewutnia
16:30ďż˝- pokaz jazdy konnej
17:00�- wsp�lne ognisko

Ale to nie wszystko! Przez ca�y czas festynu, wiele atrakcji dla dzieci i doros�ych:

  • ďż˝przejaďż˝dďż˝ki na koniach
  • plecenie sznurďż˝w z powroďż˝nikiem
  • pieczenie i jedzenie wďż˝asnych podpďż˝omykďż˝w
  • warsztaty tkactwa
  • walki na miecze dla odwaďż˝nych 😉
  • obl��enie zamku
  • balansowanie na kďż˝adce maďż˝ego Johna
  • warsztaty plastyczne dla tych o artystycznej duszy

W zwi�zku z integracyjnym charakterem festynu wszystkich atrakcje b�d� dostosowane tak�e do dzieci niepe�nosprawne. Serdecznie zapraszamy!

WST�P WOLNY!

Wydarzenie wsp��finansuje Zarz�d Wojew�dztwa Mazowieckiego w ramach zadania publicznego ?Poznaj j�zyk koni?.